KVKK & GİZLİLİK

4P Pazarlama Proje Yönetimi Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 4P Pazarlama Proje Yönetimi Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

4P Pazarlama Proje Yönetimi Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. 4P Pazarlama Proje Yönetimi Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi bahsi geçen yasal mevzuat kapsamında hukuka uygun şekilde ticari faaliyetini gerçekleştirmektedir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır: bilgi almak üzere iletişim bilgilerini paylaşan müşterilere gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, müşterilerimize daha iyi bir hizmet deneyimini sağlamak, müşterilerimizin ilgilenebileceği projelerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

4P Pazarlama Proje Yönetimi Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi ile paylaşılan kişisel veriler, 4P Pazarlama Proje Yönetimi Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi gözetimi ve kontrolü altındadır. 4P Pazarlama Proje Yönetimi Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini korumak için üst düzey hassasiyet gösterdiğimizi bilginize sunarız.

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden 4P Pazarlama Proje Yönetimi Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi sorumlu değildir.

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin “işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme” haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.